บริการของเรา

บริการดีดีจาก smart 3B
1. บริการวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพจากที่ปรึกษาการเงิน smart 3B
       ทีมที่ปรึกษาและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของ smart 3B คือ แรงที่ช่วยให้คุณมั่นใจใน การวางแผนการเงิน ช่วยบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลเพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และได้ผลประโยชน์สูงสุด คลอบคลุมการวางแผนทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็น
- การวางแผนการใช้จ่าย
- การวางแผนการลงทุน
- การวางแผนจัดการความเสี่ยง
- การวางแผนมรดก
- การวางแผนเกษียณ
- การวางแผนภาษีวางแผนภาษี
- การวางแผนคุ้มครองธุรกิจ
2. บริการวางแผนการเงินอย่างครบวงจรด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การลงทุนที่เหมาะสมสำหรับ ลูกค้าเป็นรายบุคคคล ผลิตภัณฑ์จาก smart 3B จึงเป็นการผสมผสานความลงตัวของผลิตภัณฑ์ การเงินจาก 3 พันธมิตรอย่าง บลจ.บัวหลวง บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต เพื่อ ให้เหมาะกับการวางแผนการเงินและการลงทุน โดยมั่นใจได้ถึงความคุ้มค่าและผลตอบแทน
3. บริการการความรู้และข้อมูลทางการเงินและการลงทุนอย่างมืออาชีพ ผ่านการสัมมนาด้านการเงิน รับฟังข้อมูลและความรู้เพื่อเพิ่มเคล็ดลับการวางแผนในระยะสั้น และระยะยาว พร้อมนำไปวิเคราะห์ การวางแผนของตนเองในเชิงลึก
4. สะดวกสบายกับศูนย์วางแผนการเงินส่วนบุคคล ที่คุณสามารถนัด และรับบริการวางแผนการเงินกับ ที่ปรึกษาการเงิน smart 3B ที่คอยให้บริการ
จุดเด่นการบริการของ smart 3B Services
ทีมที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพของ smart3B ให้บริการลูกค้าทุกคน ด้วยจรรยาบรรณและความรับผิดชอบ
- ความซื่อสัตย์ (Integrity) และคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ รวมทั้งพิทักษ์ผลประโยชน์ของลูกค้าแต่ละรายอย่างเคร่งครัด
- ความรู้ความสามารถ (Competence) ที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ smart3B ต้องมีความรู้และความสามารถในการให้บริการ โดยที่ปรีกษาการเงินมืออาชีพของ smart3B จะมีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักสูตรอบรมจากความร่วมมือของ 3 พันธมิตร นอกจากนี้ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และคณะกรรมการ จะค่อยให้ คำปรึกษากับที่ปรึกษาการเงินของ smart3B เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่กำหนดไว้
- ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ที่ปรีกษาการเงินมืออาชีพ smart3B จะปฎิบัติต่อลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นมืออาชีพที่มีจรรยาบรรณ ให้บริการอย่างเอาใจใส่ รวดเร็วและละเอียดรอบคอบ และรักษาความลับของลูกค้าแต่ละราย
รูปแบบการให้บริการของ smart3B
การให้บริการของที่ปรึกษาการเงิน smart3B ประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์และประเมินฐานะการเงินของลูกค้า โดยใช้ข้อมูลต่างๆ จากลูกค้า
- เป้าหมายและความต้องการของลูกค้า
- ความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า และข้อจำกัดในการลงทุน
- จัดลำดับเป้าหมายและความต้องการ
2. จัดทำแผนการเงินที่เหมาะสมกับลูกค้า
3. ดำเนินตามแผนการเงินที่ได้รับอนุมัติจากลูกค้า
4. ติดตามแผนการเงิน และทบทวนการดำเนินตามแผน ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง
ลูกค้าจึงมั่นใจและวางใจได้ถึงการให้บริการของที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ smart3B