คณะผู้บริหาร

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

  คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.บัวหลวง
  คุณพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันภัย
  คุณโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต


คณะกรรมการบริหารโครงการ Smart 3B

  คุณเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล CFP®
  คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล CFP®
  คุณพนิต ปัญญาบดีกุล CFP®
  คุณวสุ ศรีธิมาสถาพร CFP®
  คุณฐิติมา สุทัศน์ ณ อยุธยา CFP®
  คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล CFP®
  คุณลือพงศ์ เลอเลิศวิชยา CFP®
  คุณนรวีร์ วงศ์สมมาตร CFP®
  คุณเมวรินทร์ ปัญจศิร CFP®