พันธมิตร 3B ที่แข็งแกร่ง

smart 3B คือทีมผู้เชี่ยวชาญทางการเงินมืออาชีพที่พร้อมให้บริการที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลเพื่อ ตอบโจทย์ควมต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า
โครงการ smart 3B เกิดจากความร่วมมือของ 3 พันธมิตรที่แข็งแกร่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุนรวม บัวหลวง จำกัด บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ ให้มีความรู้ทางการวางแผนการเงิน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างความมั่งคั่งผ่านกองทุนรวมบัวหลวง และผลิตภัณฑ์การเงินที่เป็นหลัก ประกันเพื่อความมั่นคงของชีวิต จากกรุงเทพประกันภัย และกรุงเทพประกันชีวิต
พันธมิตร 3B ที่แข็งแกร่ง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุนรวม
บัวหลวง จำกัด (BBLAM)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด
(มหาชน) (BKI)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
(มหาชน) (BLA)
- มีกองทุนให้เลือกลงทุนมากกว่า 35 กองทุนใน 4 ธุรกิจ คือ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- รางวัล “บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยมประเภทการ ลงทุนหุ้นภายในประเทศ” หรือ Best Fund House- Domestic Equity 2015 จากมอร์นิ่งสตาร์
- 2 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2558 จากงาน Money & Banking Awards 2015 ของวารสารการเงิน ธนาคาร คือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุน (Equity RMF) ได้แก่ กองทุนบัวหลวง โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเลี้ยงชีพ (IN-RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ประเภทหุ้นประมาณ 70% ได้แก่ กองทุนบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 (BLTF75)
- ก้าวสู่ปีที่ 68 ด้วยบริการรับประกันภัยครบทุกประเภท
- รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินจาก Standard & Poors หรือ S&P ในระดับ A-(Excellent) จาก A.M. Best Company ในปี 2558
- รางวัล Excellence in Insurance Thailand รางวัลแห่ง ความเป็นเลิศด้านธุรกิจประกันวินาศภัยจากงาน IAIR AWARDS โดยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยเพียงแห่งเดียว ในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่อง 4 ครั้ง ติดต่อกันในปี 2556-2558
- สถานบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 65 ปี มีสินทรัพย์รวม 215,589 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 เติบโตจากปี 2554 รวม +91%
- บริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 901:2008 จาก International Certification Ltd,New Zealand (ICL)
- มีความมั่นคงทางการเงินในการดำเนินธุรกิจสูง จากการมี CAR ratio สูงถึง 282% ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- รางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2015 องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและ ประกันชีวิต ประจำปี 2558