ข้อมูลบริษัท / ความเป็นมา

ปี 2558
โครงการ smart 3B เกิดขึ้นจากความร่วมมือที่แน่วแน่อีกครั้ง ของ 3 พันธมิตร ได้แก่ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดตั้งโครงการ smart 3B นำทีมโดยผู้เชี่ยวชาญทางการเงินมืออาชีพ
พร้อมให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า
พัฒนาบุคลากรที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ ให้มีความรู้ทางด้านการวางแผนการเงิน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครบวงจร ทั้งผลิตภัณฑ์ที่ช่วงสร้างความมั่งคั่งผ่านกองทุนรวมบัวหลวง และผลิตภัณฑ์การเงินที่เป็นหลักประกันเพื่อความมั่งคงของชิวิต จากกรุงเทพประกันภัย และกรุงเทพประกันชีวิต
จัดตั้งศูนย์วางแผนการเงินการเงินส่วนบุคคล เพื่อรองรับการบริการลูกค้า smart 3B และการจัดสัมมนาทางการเงินได้อย่างทั่วถึง
(ภาพศูนย์วางแผนการเงิน)
ปี 2555
พันธมิตร 3B ได้เริ่มขึ้นจากการผนึกกำลังโดยความร่วมมือของ 3 พันธมิตรทางธุรกิจ ที่แข็งแกร่ง ได้แก่ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด, บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินงานตามความมุ่งมั่นเพื่อจะเป็นผู้นำด้านการสร้างความมั่นคง ทางการเงินให้กับประชาชน ด้วยแนวคิดการสร้างความพร้อมทางการเงินให้กับ ประชาชนทุกกลุ่ม โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความมั่นคงและความมั่งคั่ง แก่ประชาชน
กว่า 3 ปีที่ผ่านมาพันธมิตร 3B ได้ร่วมมือและดำเนินงานตามแนวคิดและนโยบาย ดังกล่าวมาโดยตลอด ทั้งการคิดค้นผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยในการตอบโจทย์การวางแผน การเงิน การลงทุน และการให้ความรู้ทางการเงิน การลงทุน จากผู้เชี่ยวชาญของ 3 พันธมิตร เพื่อประโยชน์ของประชาชน